SKIP
Copyright (C) 2000-2006 Yusuke Wada E-mail: yusuke (at) kamawada.com